فهرست بستن

حسابداری مقدماتی

Welcome to your حسابداری مالی

سوال ۱: کدام گزینه با بقیه گزینه ها فرق دارد؟

سوال ۲: موسسه ای 4000 ریال نقد ،3500 ریال پیش دریافت درآمد ، 500 ریال ملزومات ، 10000 ریال اثاثه و 400 ریال دستمزد پرداختی دارد.جمع دارائی موسسه عبارت است از:

سوال ۳: کدامیک از گزینه ها دانشی است که با به کارگیری آن اطلاعات مربوط به معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر یک موسسه جمع آوری تجزیه و تحلیل اندازه گیری ثبت طبقه بندی تجمع ،تلخیص و گزارش می شود؟

سوال ۴: اگر معامله ای باعث افزایش یک دارایی شود:

سوال ۵: کدامیک از تعاریف زیر درباره ترازنامه صادق است؟

سوال ۶: زمانی که حسابی بسته می شود:

سوال ۷: کدام حساب در تراز آزمایشی اختتامی وجود نخواهد داشت؟

سوال ۸: چنانچه قسمتی از کالایی که بطور نسیه خریداری شده به فروشنده مسترد گردد چه حسابی بدهکار می گردد؟

سوال ۹: جمع مانده های معین بستانکاران باید:

سوال ۱۰: مانده برخی از حسابهای دفتر کل موسسه ارس در 29 اسفند 76 قبل از انجام اصلاحات به این شرح است:حساب موجودی بانک 800000 ریال، حساب هزینه ملزومات 10000 ریال، حساب پیش پرداخت بیمه 6000 ریال، حساب پیش پرداخت اجاره در پایان سال 240000 ریال. درصورتی که پیش پرداختهای مذکور در ابتدای تیر ماه همان سال برای مدت یک سال پرداخت شده باشد، هزینه اجاره یک ماهه چند ریال است؟

سوال ۱۱: مانده برخی از حسابهای دفتر کل موسسه ارس در 29 اسفند 76 قبل از انجام اصلاحات به این شرح است:حساب موجودی بانک 800000 ریال، حساب هزینه ملزومات 10000 ریال، حساب پیش پرداخت بیمه 6000 ریال، حساب پیش پرداخت اجاره در پایان سال 240000 ریال. درصورتی که پیش پرداختهای مذکور در ابتدای تیر ماه همان سال برای مدت یک سال پرداخت شده باشد، پیش پرداخت حق بیمه چند ریال باید اصلاح شود؟

سوال ۱۲: اگر بابت پخش 5 نوبت آگهی 500 ریال وصول و در حساب پیش دریافت درآمد ثبت شده باشد و تا پایان سال فقط 4 نوبت آن پخش شده باشد، برای اصلاح حساب چه حسابی باید بستانکار گردد و به چه مبلغ؟

سوال ۱۳: آخرین مرحله چرخه حسابداری در ایران معمولا عبارت است از:

سوال ۱۴: کدام گزینه در ارتباط با کار برگ صحیح است؟

سوال ۱۵: کدام گزینه از مراحل چرخه حسابداری نمی باشد؟

سوال ۱۶: تخفیفی را که عمده فروشان و تولیدکنندگان معمولا نسبت به نرخ های اعلام شده در لیستهای قیمت خود به خریداران می دهند چه نام دارد؟

سوال ۱۷: مبلغی که به عنوان موجودی کالا در استفاده از روش ادواری در ترازآزمایشی ملاحظه می شود ... ؟

سوال ۱۸: موسسه مدبر که به خرید و فروش میز و صندلی اشتغال دارد یک دست میز و صندلی برای استفاده دفتر موسسه خود خریداری می نماید.چه حسابی بدهکار می گردد؟

سوال ۱۹: کدامیک از روش های ارزیابی کالا روش تخمینی می باشد؟

سوال ۲۰: چنانچه در حادثه ای بخشی از موجودی کالا از بین رفته باشد و موجود نباشد از چه روشی برای محاسبه کالای از دست رفته میتوان استفاده نمود؟

سوال ۲۱: FIFO یعنی:

سوال ۲۲: عنوان حساب یا حسابهای بدهکار در دفاتر تنزیل کننده سفته وصولی یکی از مشتریان نزد بانک چیست؟

سوال ۲3: کدام مورد در سفته های رایج ایران ذکر نمی شود؟

سوال ۲4: ............ حواله ای کتب است که به موجب آن صادرکننده حواله به شخص دیگری دستور می دهد که مبلغ مشخصی را به محض رویت یا در تاریخ معین در وجه وی یا شخص ثالث یا به حواله کرد او بپردازد.

سوال 25: اسناد دریافتنی تنزیل شده جزء کدامیک از طبقات است؟

سوال26: در فروشهای نسیه ای که متکی به سندی نیست چه حسابی بدهکار می شود؟

سوال 27: نگهداری حساب تنخواه به چند روش است؟

سوال 28: اقلام مختلف داراییها و بدهیها، درآمد و هزینه ها به قیمت های معامله شده یا ارزش تاریخی در مدارک حسابداری ثبت می شوند؟جمله فوق به اصل .......... اشاره دارد.

سوال 29: کدام یک از گزینه های زیر استفاده کنندگان برون سازمانی نیستند؟

سوال 30: پردازش اطلاعات در حسابداری به کدام یک از روش های زیر امکان پذیر است؟

سوال 31: حسابهایی که بخشی از آن در پایان سال به صورت سود و زیان و بخش دیگر به ترازنامه انتقال می یابد

سوال 32: کدام یک از گزینه های زیر حساب مختلط نمی باشد؟

سوال 33: کدام تخفیف در دفاتر ثبت ندارد؟

سوال 34: اگر مبلغ تعمیرات منزل صاحب موسسه پرداخت شود کدام حساب بدهکار می شود؟

سوال 35: پرداخت مبالغی بابت خدماتی که در آینده دریافت خواهد شد موجب می شود .....

سوال 36: کدام یک از حساب های زیر در باز کردن حسابهای دائمی یک حساب واسطه است؟

سوال 37: کدام یک از حساب های زیر جزء حسابهای موقت است؟

سوال 38: کدامیک از تخفیفات زیر در دفاتر خریدار و فروشنده ثبت نمی شود؟

سوال 39: کدامیک از تخفیفات زیر معمولاً برای تشویق خریداران به خرید بیشتر توسط فروشنده داده می شود؟

سوال 40: برای ثبت تخفیف دریافتی بابت معیوب بودن کالای خریداری شده کدام حساب بستانکار می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *