فهرست بستن
دریافت گواهینامه بین المللی

شما می‌توانید پس از گذراندن دوره آموزشی طبق استاندارد فنی و حرفه‌ای در آموزشگاه  گواهینامه بین المللیکامپیوتر و حسابدرای پویاگران گواهینامه با قابلیت ترجمه و اعتبار بین‌المللی دریافت کنید. برای دریافت گواهینامه شما باید ابتدا در آزمون کتبی که به شکل تستی در مرکز سنجش مهارت سازمان فنی و حرفه برگزار می‌شود قبول شوید و درصورت کسب نمره قبولی در آزمون کتبی، باید در آزمون عملی  و در صورت قبولی گواهینامه از طرف سازمان فنی و حرفه‌ای کشور صادر خواهد شد.

افرادی که پس از گذراندن فرآیند تعریف شده موفق به دریافت گواهینامه شوند با توجه به بین المللی بودن این مدرک می‌توانند در تمامی کشورهایی که عضو سازمان جهانی کار (ILO) هستند، مشغول کار شوند و این گواهینامه بین‌المللی در همه این کشورها اعتبار دارد. امروز تمام کشورهای توسعه یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه عضو سازمان جهانی کار (ILO) هستند..